Buttstett, Johann Heinrich

Johann Heinrich Buttstett (Buttstedt, Buttst├Ądt) (April 25, 1666, Bindersleben – December 1, 1727 Erfurt) was a German Baroque organist and composer... read more