About The Author Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Bass Clarinet) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Basses) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Bassoon 1) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Bassoon 2) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Cellos) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Clarinet 1) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Clarinet 2) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Complete Performance) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Complete Score) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Cymbals, Triangle) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (English Horn) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Flute 1) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Flute 2) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Harp) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Horn 1) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Horn 2) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Oboe 1) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Oboe 2) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Piccolo) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Snare Drum) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Timpani) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Trombone 1) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Trombone 2) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Trumpet 1) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Trumpet 2) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Tuba) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Violas) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Violins I) Szalkai, Balázs - The Adventures Of Karpel (Violins II)

Szalkai, Balázs